Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa kochać tego świata mimo wszystkich przeciwwskazań.
— o.s.t.r.
Reposted fromkix kix

March 12 2015

4679 8bc1 350
Reposted frommhsa mhsa viakix kix
3321 0d75 350
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakix kix

January 02 2015

7854 31a8 350

December 31 2014

1204 56b4
1181 d7ea 350

December 06 2014

2101 72ca 350
Reposted bymalka malka

October 31 2014

0896 92b4 350

October 13 2014

Tylu ludzi pojawia się w twoim życiu i tylu z niego znika. Setki, tysiące. Musisz wciąż trzymać drzwi otwarte, żeby mogli wejść. Ale to także oznacza, że musisz im pozwolić odejść.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakix kix

October 07 2014

Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viakix kix
9790 189f 350

September 21 2014

9721 e944 350
Reposted fromscorpix scorpix viakartoNik kartoNik
2985 7471 350
2966 2f47 350
2956 f76d 350

September 20 2014

7226 902e 350

September 12 2014

1737 f5fd 350
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
0494 7f7b 350
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
Reposted frommesoup mesoup viadrugs drugs
3442 537a 350
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl